Povijest naše ustanove

Stara starougarska Vila Toscana iz 1888.g., smještena na brdu Monte Zaro u samom centru grada Pule, okružena prekrasnim parkom i vrtom, već je pedeset godina privremeni dom brojnoj djeci i mladima koji su tijekom svog odrastanja krenuli stranputicom i razvili razne oblike poremećaja u ponašanju.

1961.

Prihvatilišta za odgojni i socijalni rad s djecom i omladinom

1983.

Centar za odgoj djece i omladine

2001.

Dom za odgoj djece i mladeži

2023.

Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola

Sedmog srpnja 1961. godine osnovana je naša ustanova, kada je na sjednici Općinskog vijeća Narodni odbor Općine Pula donio Rješenje o osnivanju Prihvatilišta za odgojni i socijalni rad s djecom i omladinom.

Prihvatilište je započelo s radom prvog rujna iste godine sa zadatcima rješavanja problematike odgojne zapuštenosti i prijestupa djece i omladine, rada na njihovoj rehabilitaciji, suradnji sa školama, ustanovama, poduzećima i društveno političkim organizacijama radi sprječavanja i otklanjanja prijestupa te smještaja djece i omladine u odgovarajuću sredinu nakon medicinske, psihološke i pedagoške analize. Ustanova je imala šest spavaonica, dva prostora za prihvat djece zatečene u skitnji, blagovaonicu, učionicu, jedan dnevni boravak te jedan sanitarni čvor. O djeci je skrbilo desetak zaposlenika.

Stupanjem na snagu Zakona o socijalnoj skrbi 1983.g. Prihvatilište mijenja naziv u Centar za odgoj djece i omladine. Kao ustanova od posebnog društvenog značenja osiguravala je prihvat, dijagnosticiranje te usluge zbrinjavanja, odgoja i radnog osposobljavanja maloljetnika društveno neprihvatljivog ponašanja. Centar je bio regionalnog i republičkog značaja. Po prvi puta organizirani su poluinstitucionalni oblici tretmana (Disciplinski centar i Pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak).

Prostorna i kadrovska organizacija zadržala se do 1989.g. kada se krenulo u adaptaciju prostora (od siječnja do listopada 1990.g.). Nakon potpune rekonstrukcije objekta dobiveni su prostori koji zadovoljavaju kriterije zasebnih stambenih i organizacijskih cjelina: pet odvojenih odjela sa svom pratećom opremom raspoređenom na prizemlje i dva kata, tj. ukupno 1150m2 stambeno korisne površine i 6750m2 okoliša (park i vrt).

Zakonom o ustanovama, 1993.g. Centar postaje javna ustanova. Osnivačka prava nad Ustanovom ima Republika Hrvatska, a dužnost osnivača obavlja Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Ustanova svoju djelatnost provodi i posluje te sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za odgoj djece i mladeži s poremećajima u ponašanju. Sukladno propisima o izvršenju prekršajnih i krivičnih sankcija, izvršavaju se i odgojne mjere (upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu).

Od 1994.g. počinje se provoditi i produženi stručni postupak, najprije pri Osnovnoj školi Šijana, a potom i pri školi Centar.

Od 2001.g. Centar za odgoj djece i mladeži Pula mijenja naziv u Dom za odgoj djece i mladeži Pula.

Od 2023.g. Dom za odgoj djece i mladeži Pula mijenja naziv u Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola.

Od osnutka do danas Centar je mijenjao organizacijske oblike sukladno promjenama zakonskih propisa, no uvijek je bio usmjeren na djecu i mladež s poremećajima u ponašanju.

Kakvi smo danas

Danas je Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola jedna od jedanaest ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj koja osigurava smještaj, cjelodnevni ili poludnevni boravak, odnosno prihvat, zbrinjavanje, odgoj, školovanje te pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći djeci i mladeži do 18 godina te mlađim punoljetnim osobama do navršene 21 godine starosti koji manifestiraju poremećaje u ponašanju. Korisnici se smještavaju u Centar temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona te Zakona o sudovima za mladež.

U Centru se, pored dijagnostičke obrade korisnika, provodi više oblika tretmana: resocijalizacija kroz uslugu privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa, poludnevni boravak u Centru, poludnevni boravak u školi (produženi stručni postupak) te sudske odgojne mjere (pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u disciplinski centar, upućivanje u odgojnu ustanovu).

Smještaj

i timska procjena

Boravak

cjelodnevni i poludnevni

Prihvat

i zbrinjavanje

Radi djelotvornijeg obavljanja dužnosti, u Centru se organiziraju stručne cjeline:

  1. Ustrojstvena jedinica: smještaj i timska procjena
  2. Ustrojstvena jedinica: boravak, organizirano stanovanje i savjetovanje, boravak (poludnevni boravak u domu, cjelodnevni boravak u domu, poludnevni boravak u školama)
  3. Ustrojstvena jedinica: financijsko-računovodstveni i pomoćno tehnički poslovi (obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja)

Organizacija rada i unutarnji ustroj pobliže se uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru.

Ukupno je zaposleno 28 radnika, od čega 19 stručnih radnika.

Maksimalan kapacitet Centra je 24 korisnika koji su raspoređeni u skupine: dvije muške i jedna ženska te dijagnostička skupina i prihvatna stanica. Svaka odgojna skupina smještena je na svom odjelu, a svaki odjel ima zaseban dnevni boravak, sanitarni čvor te dvokrevetne i trokrevetne sobe. Blagovaonica, koja se nalazi u prizemlju Centra, zajednički je prostor u kojem objeduju svi korisnici.

Osim stacionarnog tretmana u samoj Ustanovi, provodi se i usluga poludnevnog boravka u Centrru te usluga poludnevnog boravka u tri pulske osnovne škole (Šijana, Centar i Veli Vrh) kao programi sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju.